เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในขณะที่นำทางเว็บไซต์ของเรา
คุณเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ของเราโดยเพียงแค่คลิกการตั้งค่าคุกกี้ “การตั้งค่าคุกกี้” ข้อมูลเพิ่มเติม
การตั้งค่าคุกกี้
ลำดับ ชื่อ
1 ฤดี ทองแท่น
2 วงวิวัฒน์ เทียบแก้ว
3 เอกจิตรา ฤกษ์รัตน์
4 วิรุฬห์ กีรติสุวรรณ
5 วรรณพร แก้วจันทรศิลป์
6 แพรวา วรรณดี
7 Samer *
8 อดิศักดิ์ เล้าโ​สภา​ภิรมย์​
9 Monchanat Sooksawai สุขไสว
10 สุรพงษ์ เชาว์เชี่ยวชาญ
11 Saksit N.(piak) Nonsri
12 Guy469♾ อัศววงศ์ธรรม
13 ขวัญหทัย พรหมประสิทธิ์
14 Sukchada Tanaka
15 ภูริชญา อินทร์ชู
16 จอมไตร บุนนาค บุนนาค
17 สมใจ กุมภิโร
18 สุธี ลิ้มสกุล ลิ้มสกุล
19 อิสระ อินจันทร์
20 สุกัญญา พุทธินันทโอภาส
21 กนิษฐา พรศรีสุราช
22 บัญธน วงษ์คำ
23 วันวิสาข์. เกื้อสกุล
24 วรรณพร ธาวันพศินกุล
25 .เด่น สุขเบญจศิริ
26 ธิดารัตน์ นิยมสัตย์ ,นิยมสัตย์
27 Faiiz Chani Petcharat
28 Sirasit Jarusworakulkij
29 Krongkan Keawnarai
30 รังสรรค์ เชื้อทหาร
31 สวรส วงษ์คำ
32 เนย ศรีทอง
33 Suteeta Disthaporn
34 ประกาย อันทะปัญญา
35 แคธทรียา หอมแก่นจันทร์
36 Rada Songkro
37 ร่มปรางค์ สวมประคำ
38 วินิจ เจียรสถาวงศ์
39 สำราญจิต แสงภักดี
40 นฤมล หอยสังข์
41 ศิริพร หนูไทย หนูไทย
42 ปราณี คำนวนสกุณี
43 Suraphon Suksawat
44 เสาวณีย์ คำประสิทธิ์
45 ลักษิกา ทรหด
46 อัจจิมา มากมี
47 กรกฤช ศรีสมัย
48 ธานัท อินอรวงศ์สกุล
49 Sutasinee Luk Prang Meekaew
50 เสกสิทธิ์ ผลทอง
51 Thawatchai Kwanchan
52 ตุติยา น้อยสกุล น้อยสกุล
53 สุพรรณิกา มาแสวง
54 ธเนต เอกจิตต์
55 กมลชนก แก้วประกาย
56 จุรีรัตน์ พูลสวัสดิ์
57 วิรัช เวชภัณฑ์
58 Sujitra Saehueng
59 หนูจุ้ง -
60 นางสาวพารุ่ง กล่อมประเสริฐ
61 ไพศาฃ อินทร์ฟ้าแสง
62 ธวัชชัย ทิพย์เสนา
63 ณัชชา ธีรเกตุ
64 ณิรชา วงษ์พันธุ์
65 สมพล หมื่นขันแก้ว
66 โสภา จันทร์เรือง
67 Wong Natthayada วงศ์ศรีแก้ว
68 วิวัฒน์ชัย ศิริ
69 วรรณวลัย บุญจริง
70 อรจิรา เนียมนาค
71 อัจฉรา อ้นสำราญ
72 Sarun Ratchain
73 น.ส. ทิพาภรณ์ วิชัยขัทคะ
74 สุกัญญา สุขกับหลง
75 Ning NungNing *
76 อนุชา ลาภานันต์
77 นพวรรธน์ เพชรไพบูลย์
78 ไตรศุลี มโนเพ็ชร
79 ลลิตา ยาอีด
80 วรวิทย์ กิตติภูมิ
81 กุสุมณฑ์ สุวรรณรักษ์
82 ภารดี สุวรรณเสวตร
83 aroonwan Maekmairaksa
84 Ying Ying y
85 Soravit Chanyarak
86 เวนิช สินสุพรรณ
87 กฤตยา พรพิพัฒน์กุลชัย
88 สิริวิกร ศิริโยธิพันธุ์
89 อภิชชยา พุ่มพวง
90 ชินกฤษ เนียมรุ่ง
91 สมคิด พันธ์ศรีสุวรรณ
92 บัญชา เข็มทอง
93 สันต์ แซ่ตั้ง
94 ธนพร สนธิไชย
95 เสาวลักษณ์ คุ้มปิยะผล
96 สมชาย ตีรณวาณิช
97 วสันต์ วงศ์เด่นรุ่งเรือง
98 เบญรักษ์ บูชา
99 Duangsuda Pimthong
100 ปวีณา ฤทธยานนท์
1. ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยการส่งสำเนาบัตรประชาชนมาที่ LINE Official Account: @workationthailand ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
2. สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
3. การคัดเลือกผู้ชนะจะใช้การสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์
4. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
5. หากตรวจพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมีเจตนาทุจริต ไม่ว่าวิธีใดก็ตาม จะทำการตัดสิทธิ์ทันที
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
7. การรับของรางวัลจะจัดส่งผ่านข้อความ LINE Official Account ตามความเหมาะสม